رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد واحد نوع درس ساعت نظری ساعت عملی ابزار

انتخاب نوع فایل :

200,000 تومان

200,000 تومان

300,000 تومان


ردیف عنوان رنگ سربرگ pdf هزینه
1 دانلود فایل PDF 200,000 تومان
مجموع پرداختی 200,000 تومان