رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری بهای تمام شده
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد واحد نوع درس ساعت نظری ساعت عملی ابزار

انتخاب نوع فایل :

280,000 تومان

280,000 تومان

420,000 تومان


ردیف عنوان رنگ سربرگ pdf هزینه
1 دانلود فایل PDF 280,000 تومان
مجموع پرداختی 280,000 تومان