رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم(کشاورزی)
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد واحد نوع درس ساعت نظری ساعت عملی ابزار

انتخاب نوع فایل :

300,000 تومان

300,000 تومان

450,000 تومان

فایل تایید شده کتابی - مُهردار
فایل تایید شده جدولی - مُهردار

فایل تایید شده چیست؟


ردیف عنوان رنگ سربرگ pdf هزینه
1 دانلود فایل PDF 300,000 تومان
مجموع پرداختی 300,000 تومان